Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. nastąpi w trybie bezprzetargowym:

 

Nieruchomość z gminnego zasobu:

 

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid.: 5862/1 o pow. 0,1065 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka 5862/1 sklasyfikowana jest jako dr.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Zbycie nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka gruntowa o nr ewid. 5862/1 o pow. 0,1065 ha położona w strefie centralnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka o nieregularnym, zbliżonym do litery „L” kształcie, mogącym utrudniać zagospodarowanie. Teren pochyły, niezabudowany, częściowo stanowi teren urządzonego placu wokół kościoła. Dostęp do działki z drogi o nawierzchni asfaltowej. Pod względem wielkości jako terenu budowlanego nieruchomość należy do gruntów najchętniej poszukiwanych przez potencjalnych inwestorów, ale jej kształt ogranicza ich ilość.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działka nr:

5862/1 znajduje się w około 48% w terenach oznaczonych symbolem: UK o ustaleniach: tereny usług kultu religijnego a w około 52% w terenach oznaczonych symbolem: MN1       o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

 

Wartość działki: 43.911,00 zł brutto

Słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych brutto

 

 

Nieruchomość zamienna:

Część nieruchomości stanowiącej własność Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Wieprzu, położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działki o nr ewid.: 5872/1 o pow. 1,4120 ha, nieogrodzona, częściowo stanowi drogę o nawierzchni asfaltowej, objęta księgą wieczystą nr   KR1W/00085442/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako: dr

Przedmiotowa działka jest obciążona:

Dział I-Sp księgi wieczystej nr   KR1W/00085442/9 zawiera wpis:

Numer prawa:1

Rodzaj prawa: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej.

Treść prawa: uprawnienie do przechodu i przejazdu po parc. gr.1. KAT. 6058, 6060 z LWH. 100.

Księga powiązana (nieruchomość obciążona): Lp. 1. Numer księgi wieczystej /00003366/.

                                                                           Lp. 2. Numer księgi wieczystej /00003367/.

 

Dział III księgi wieczystej nr KR1W/00085442/9 zawiera wpisy:

Numer wpisu:1

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Treść wpisu:

Prawo służebności przechodu, przejazdu i przepędu bydła drogą polną oznaczoną L.KAT. 5872 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek gruntowych L.KAT. 4624/1, 4625, 4626, 4627, 4631 i 4633/2.

Numer wpisu: 2

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Treść wpisu:

Z własnością i posiadaniem działek gruntowych L.KAT. 4628/6, 4629/6 i 4630/1 wchodzących w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 3366 połączone jest prawo służebności przechodu, przejazdu i przepędu bydła przez działkę L.KAT. 5872 stanowiącą drogę polną, wchodzącą w skład nieruchomości KW nr 724 objętej niniejszą księgą wieczystą.

Numer wpisu: 3

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Treść wpisu:

Z własnością i posiadaniem działek gruntowych L.KAT. 4628/5, 4629/5 i 4630/2 wchodzących w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 3367 połączone jest prawo służebności przechodu, przejazdu i przepędu bydła przez działkę L.KAT. 5872 stanowiącą drogę polną, wchodzącą w skład nieruchomości KW nr 724 objętej niniejszą księgą wieczystą.

Numer wpisu: 4

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Treść wpisu:

Służebność gruntowa przejazdu i przechodu po działce nr 5872/1 położonej w Wieprzu,  obj. KW 68.103;

działki numery: 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613 i 4616/2 położone w Wieprzu – obj. KW 68.102;

działki numery: 4598/11, 4599, 4600, 4601, 4603, 4604 i 6390 położone w Wieprzu – obj. KW 74415 oraz działki numery: 4606 i 4607 położone w Wieprzu – obj. KW 21095. 

 

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka gruntowa 5872/1 o pow. 1,4120 ha położona jest w strefie peryferyjnej miejscowości Wieprz, Gmina Wieprz, powiat wadowicki. Działka o nieregularnym, wydłużonym kształcie, utrudniającym jakiekolwiek inne inwestowanie niż wykorzystania jej pod infrastrukturę drogową. W terenie działka stanowi drogę częściowo o nawierzchni asfaltowej, częściowo o nawierzchni gruntowej utwardzonej.  Możliwość zagospodarowania ocenia się jako trudną.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 )

działka nr: 5872/1 znajduje się:

w około 4640 m2 w terenach oznaczonych symbolem: KDL o ustaleniach: „tereny komunikacji – publiczne drogi, ulice i ciągi pieszo-jezdne; drogi lokalne”,

w około 8230 m2 w terenach oznaczonych symbolem: R-1 o ustaleniach: „tereny gruntów rolnych bez nowej zabudowy”,

 w około 958 m2 w terenach oznaczonych symbolem: KDD o ustaleniach: „tereny komunikacji – publiczne drogi, ulice i ciągi pieszo-jezdne; drogi/ulice dojazdowe” 

a w pozostałej części w 292 m2 w terenach oznaczonych symbolem: MU1 o ustaleniach: „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej”.

 

Wartość rynkowa  prawa własności do działki gruntowej  wynosi 226.600,00 złotych netto.  

 

Zbycie nieruchomości o powierzchni 8230 m2 z uwagi na przeznaczenie w MPZP jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.     o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. /.

Pozostała powierzchnia tj.  5890 m2 podlega  naliczeniu podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj.  23%.

 

Wartość rynkowa  prawa własności do działki gruntowej  wynosi 247.968,00 złotych brutto.  

 

Słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych brutto

 

 

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz      w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 22.08.2016 r. do dnia 12.09.2016 r.,      w BIP –Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 26.