Wykaz lokali użytkowych z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Wieprz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu:

 

Lp.

Położenie

nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

Okres najmu

1.

budynek ośrodka zdrowia  dwukondygnacyjny dach dwuspadowy

posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.703/6.1_BUD, położony w Wieprzu, na działce ewid. nr 703/7,

nr KW  KR1W/00033217/4

 

129,39 m2

MN-1

 

Tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową

 

pomieszczenie pod  aptekę usytuowane na parterze

3 lata

2.

budynek ośrodka zdrowia  trzykondygnacyjny dach czterospadowy

posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0001.2636/7.1_BUD, położony we Frydrychowicach, na działce ewid. nr 2636/7,

nr KW   KR1W/00064413/4

 

15 m2

MU-2

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową

 

pomieszczenie pod  gabinet stomatologiczny usytuowane na parterze

3 lata

 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia         7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz minimalne stawki za najem lokalu pod:   

  •  działalność gospodarczą lub zawodową wynosi 17,83 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą  1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:          ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 20 dnia każdego miesiąca z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia              06 listopada 2014 roku do dnia 27 listopada 2014 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, Wieprz nr 217, pokój nr 3, tel.                  (033) 875 – 51 – 18 wew. 33.