Udostępnienie spisu wyborców

Wójt Gminy Wieprz informuje, iż od 20 kwietnia do 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy – Ewidencji Ludności, pokój nr 10 (I piętro), czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
Wójt Gminy Wieprz zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 §1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Pobierz wniosek