Ruszyła ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Informujemy , iż  w dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie  ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca 2014 roku  w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W  Wieprzu  można to zrobić w Urzędzie Gminy Wieprz pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu.

Logo Karty Dużej Rodziny

 

Taka karta ma uprawniać do zniżek w komunikacji publicznej, placówkach sportowych, muzeach, galeriach, parkach narodowych.


O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Imienne karty z numerem pesel wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub odebrać go w Urzędzie Gminy Wieprz  34-122 Wieprz  217 pok. nr 18.  lub na stronie internetowej Urzędu.


Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można znaleźć na stronie rodzina.gov.pl

Przy składaniu wniosku należy okazać następujące dokumenty:
 
• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Oferta partnerów

Wniosek o wydanie karty

Oświadczenie do karty

Oświadczenie o zmianach