Rekrutacja Opiekunów Nieformalnych osób niesamodzielnych w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu

Informujemy, że rozpoczął się nabór Opiekunów Nieformalnych osób niesamodzielnych – uczestników realizowanego projektu pn.: Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa-SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, powyżej sześćdziesiątego roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Wieprz, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych – BO.

W ramach usług wspomagających, świadczonych przez Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, prowadzone będą działania polegające na udzielaniu informacji, edukacji, wsparcia i poradnictwa, zarówno dla osób niesamodzielnych /osoby korzystające z usług Dziennego Domu/ jak i ich rodzin /opiekunów nieformalnych/.

Oferowane będą działania indywidualne, polegające na współpracy z rodziną w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych, wskazywaniu rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznego np. wskazywaniu instytucji zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności, udzielaniu wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i nawiązywaniu kontaktów z współuczestnikami, przeprowadzaniu rozmów wspierających, udzielaniu wskazówek i informacji pomagających opiekunom rodzinnym w opiece nad seniorem.


Placówka udzielać będzie także wsparcie psychologiczne oraz wskazywać uczestnikom i ich rodzinom możliwości spędzania czasu wolnego poza placówką, w tym motywować ich do podjęcia aktywności i uczestnictwa w zajęciach, imprezach organizowanych poza placówką.


Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, przy ulicy Podgórze 18, 34-122 Wieprz, w godzinach pracy Domu (tel. 33 432 26 30), od dnia 16.06.2020r. do wyczerpania liczby 10 miejsc w projekcie.


Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu oraz bezpośrednio do pobrania pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1778928,zarzadzenie-nr-472020-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-15062020r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-rekrutac.html.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.