Projekt

Informujemy , iż  w dniu 21 kwietnia 2015r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę  w sprawie Regulaminu  drugiej edycji  projektu " Pierwszy dzwonek" który na celu   wsparcie  dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego związanych z edukacją dzieci.

Urząd Gminy w Wieprzu  uprzejmie informuję, iż termin składania deklaracji  uczestnictwa  w projekcie  „Pierwszy dzwonek”  do 15 maja 2015 r.

Wsparcie przeznaczone jest na  dofinansowanie artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dla rodzin wielodzietnych wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których wszyscy członkowie mają status ucznia zamieszkującego na obszarze województwa małopolskiego.

Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Dla jednego ucznia wsparcie może zostać przyznane tylko jeden raz.

Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cele edukacyjne lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców w okresie od dnia 1.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.


Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie "Pierwszy dzwonek" w Urzędzie Gminy w Wieprzu, pok. nr 18, oraz złożenie oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach drugiej edycji projektu "Pierwszy dzwonek".

Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji Kierownika GOPS Wieprz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wzory deklaracji i oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy  Wieprzu  pok. nr 18, oraz  ze strony internetowej Urzędu.  Kontakt w przypadku pytań: tel. 33 875 51 18  wew. 23. jak również  pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach pracy ośrodka telefonicznie pod nr 33 875 54 15

 

Załączniki:

1.Regulamin

2. Deklaracja członkostwa  "Pierwszy dzwonek "

3. Oświadczenie