Prace z konkursu przeprowadzonego w ramach edukacji ekologicznej.

Poniżej przedstawiamy prace wykonane przy okazji konkursu realizowanego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Wieprz. Konkurs przeprowadzony w ramach edukacji ekologicznej.

Działanie na mocy Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Umowa nr: RPMP.04.04.02-12-0228/17-XVII/564/FE/17 o dofinansowanie Projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz poprzez montaż ekologicznych kotłów gazowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji