Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Nidku - 11 stycznia 2015r.

W dniu 11 stycznia 2015r. odbyło się zebranie wiejskie w Nidku. W zebraniu wzięło udział 153 mieszkańców. W trakcje zebrania  mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Zgłoszonych zostało trzech kandydatów, którzy otrzymali następujące liczby głosów: 1) Maria Ciuś –25 głosów, 2) Władysław Kasperek – 39 głosów, 3) Anna Zacny - 82 głosy. Sołtysem miejscowości Nidek na kolejną 4 letnią kadencję została powtórnie wybrana Pani Anna Zacny. W dalszej kolejności mieszkańcy wybrali nową Radę Sołecką z poszczególnych przysiółków wsi Nidek w składzie:  1) Michał Zięba, 2) Alfreda Gawlik, 3) Grzegorz Kasperek, 4) Adam Wróbel, 5) Edward Hojny, 6) Zygmunt Niedziela, 7) Elżbieta Szymańska, 8) Jan Piotrowski.  

W kolejnej części zebrania wiejskiego omówiono główne problemy wsi. W pierwszej kolejności poruszono temat złego stanu nawierzchni na drogach powiatowych, a zwłaszcza na drodze powiatowej Nidek-Witkowice. Podjęto w tej sprawie uchwałę, która to zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Następnie podjęto uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego wsi na rok 2016. w którym to przeznaczono kwotę 20 tys. zł na dofinansowanie projektu drogi gminnej Nidek Berno. Pozostałą zaś kwotę przeznaczono na materiały do remontów dróg i utrzymania czystości na terenie sołectwa. Więcej szczegółów w protokole z zebrania.