ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego. Wojewoda zapewnia środki na realizację zadania oraz nadzoruje i ustala sposób jego realizacji na terenie województwa.

Organizowanie i świadczenie usług  opiera się o:

-        ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.,
poz 182 z późn. zm.),

-        ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r.
Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

-        rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej organy samorządu terytorialnego mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób określonych w art. 3 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego:

1)      chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),

2)      upośledzonych umysłowo,

3)      wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

 

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

1)   uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

-          kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności

społecznego funkcjonowania,

-          interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,

-          pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

-          wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

-          pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

2)   pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,

3)  rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

4)   pomoc mieszkaniową,

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi, określone w §3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

            Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

            Ponadto osoba świadcząca usługi powinna legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby świadczące usługi poprzez kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1)      umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

2)      kształtowania nawyków celowej aktywności,

3)      prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

Obowiązkowa dokumentacja dotycząca realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych:

1)      wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a w przypadku działania z urzędu, zgoda tych osób,

2)      zaświadczenie lekarza specjalisty kwalifikujące do usług specjalistycznych, określające rodzaj i zalecaną liczbę godzin usług, aktualizowane co najmniej raz w roku,

3)      wywiad środowiskowy,

4)      informacja dotycząca wykorzystania możliwości zaspokojenia stwierdzonych potrzeb
z innych systemów (między innymi z ustaw: o ochronie zdrowia psychicznego, o systemie oświaty, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

5)      decyzja administracyjna, określająca  zakres, okres i miejsce świadczenia usług,

6)      indywidualna karta klienta zawierająca informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych,

7)      karty czasu pracy osoby świadczącej usługi,

8)      dokument ustalający cenę 1 godziny usług, na podstawie analizy kosztów realizacji zadania lub umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania. 

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPOŁPRACĄ Z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE REALIZACJI SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH PROSZONE SA O KONTAKT TEL. 33 8755 415