OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wieprz Uchwały Nr XXXI/300/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/238/06 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2006 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 196, poz. 1364 z dnia 25 kwietnia 2006 roku), z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 822, poz. 4967 z 25 listopada 2006 roku; Nr 183, poz. 1005 z 14 marca 2008 roku); Nr 36, poz. 317 z 26 stycznia 2011 roku; poz. 2589 z 30 maja 2012 roku; poz. 2590 z 30 maja 2012 roku; poz. 3049 z 19 kwietnia 2013 roku; poz. 3050 z 19 kwietnia 2013 roku; poz. 5372 z 4 września 2013 roku) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu będzie wyznaczenie terenu pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów składowych i magazynowych w miejscowości Nidek.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wieprz.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz; 34-122 Wieprz 217.

Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.

Termin składania wniosków upływa w dniu 4 kwietnia 2014 roku.


Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieprz