OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Ogłaszający konkurs:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Wieprzu
34-122 Wieprz 430

Tryb zamówienia: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012r. o działalności leczniczej (Dz. U.nr 112 , poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).


Przedmiot konkursu:

1.Zakres świadczeń – wykonywanie badań  laboratoryjnych diagnostycznych.
2.Okres obowiązywania umowy – od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
3.Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w okresie od 22.11.2012r. do 6.12.2012r. w pokoju nr 20 w SP ZOZ w Wieprzu, Wieprz 430 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz http://www.wieprz.pl.
4.Składanie ofert do 6.12.2012r. do godziny 11.00 w pokoju nr 20 w SP ZOZ w Wieprzu, Wieprz 430.
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.12.2012r. o godzinie 11.15 w pokoju nr 21 w SP ZOZ w Wieprzu, Wieprz 430.
6.Termin zobowiązania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7.Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert.
8.Oferent ma prawo do składania protestów o odwołań dotyczących przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięcia.

Szczegółowe warunki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

                                                                                          Lek. med. Joanna Watoła-Górny