Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 listopada 2016 roku (t.j. środa) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 odbędzie się: III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU SPECJALNEGO marki STAR, rok produkcji 1978, stanowiącego własność komunalną Gminy  Wieprz

1. Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: STAR

Model pojazdu: 244 10.9 t

Wersja: 244

Nr rejestracyjny BBA664U

Rok prod.: 1978

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny

 

Nr identyfikacyjny (VIN) P244L04912

Data pierwszej rejestracji 1978/11/30

Data ważności badania technicznego 2016/09/26

Wskazanie drogomierza  19966 km

Okres eksploatacji pojazdu (78/11/30 – 15/12/29)   445 mies.

Opis rodzaju pojazdu:  Pożarniczy

 

Kolor powłoki lakierowej kabiny czerwony 1-warstwowy syntetyczny

Dop. masa całkowita 10940 kg

Rodzaj zabudowy: Zabudowa pożarnicza z kabiną podwójną

Rodzaj kabiny: podwójna

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 /4x4 / manualna

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / rozstaw osi resory / resory / 3400 mm

Rodzaj silnika z zespołem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 6842 ccm / 110kW (150 KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 6 / rzędowy

 

Stan techniczny pojazdu:

1. Samochód z poprawną dbałością o pojazd i jego utrzymanie.

2. Opis stanu technicznego pojazdu:

  • Silnik i osprzęt silnika – sprawny technicznie, bez śladów wycieków, stan adekwatny do przebiegu, układ wdechowy sprawny,
  • Skrzynia biegów i przeniesienie napędu – sprawne technicznie, bez widocznych uszkodzeń,
  • Układ hamulcowy – sprawny technicznie, nie wymaga napraw
  • Zawieszenie przednie / tylne - sprawne technicznie, bez  nadmiernych luzów i uszkodzeń,
  • Układ kierowniczy – sprawny technicznie, bez nadmiernych luzów i uszkodzeń,
  • Rama nośna – bez uszkodzeń i ognisk korozji,

Kabina – nie była wcześniej naprawiana. Wyposażenie wnętrza bez śladów ponadnormatywnych wypracowań i zabrudzeń – nie wymaga napraw i czyszczenia (tapicerki foteli, wykładziny podłogi, obicia tapicerskie)

  • Zabudowa: BONEX typ GBA, nr seryjny 542 produkcja 2006, bez widocznych uszkodzeń.

 

Ustala się:

cenę wywoławczą sprzedaży przedmiotowego pojazdu na kwotę 40.000,00 złotych brutto

słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto 00/100

 

wadium: 4.000,00 złotych

słownie: cztery tysiące złotych 00/100

 

minimalne postąpienie: 400,00 złotych

słownie:  czterysta złotych 00/100

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które do dnia  02 listopada 2016 r. tj. środa

dokonają wpłaty wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub   

 na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394. 

w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 02 listopada 2016 r. tj. środa wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu  Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę pojazdu o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Wieprz zarządzeniem nr 95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3, tel. 33 87-55-118 w. 26