Ogłoszenie o publicznym przetargu

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu.

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zmian.)


WÓJT GMINY WIEPRZ


Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lipca 2020 r. (tj. środa) w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 o godzinie 1200 odbędzie się

I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

Przedmiotem sprzedaży jest:

Część nieruchomości gruntowej stanowiąca własność Gminy Wieprz, położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, o łącznej powierzchni 5,3873 ha, złożona z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych: 3954/1 o pow. 0,1931 ha, 3954/2 o pow. 0,2928 ha, 3954/3 o pow. 0,1622 ha, 3955/1 o pow. 0,0334 ha, 3955/2 o pow. 0,1219 ha, 3955/3 o pow. 0,0593 ha, 3956/1 o pow. 0,1471 ha, 3956/2 o pow. 0,1291 ha, 3957/1 o pow. 0,0434 ha, 3957/2 o pow. 0,0409 ha, 3957/3 o pow. 0,0209 ha, 3958/1 o pow. 0,1198 ha, 3958/2 o pow. 0,4575 ha, 3958/3 o pow. 0,1435 ha, 3958/4 o pow. 0,1148 ha, 3958/5 o pow. 0,1205 ha, 3958/6 o pow. 0,1277 ha, 3959/1 o pow. 0,1086 ha, 3959/2 o pow. 0,7020 ha, 3959/3 o pow. 0,1338 ha, 3959/4 o pow. 0,1036 ha, 3959/5 o pow. 0,1572 ha, 3959/6 o pow. 0,0802 ha, 3960/5 o pow. 0,1678 ha, 3960/6 o pow. 0,0243 ha, 4002/11 o pow. 0,1487 ha, 4004/3 o pow. 0,0326 ha, 4012/2 o pow. 0,0919 ha, 4012/6 o pow. 0,2331 ha, 4012/8 o pow. 0,2178 ha, 4012/10 o pow. 0,1157 ha, 4012/12 o pow. 0,3871 ha, 5893/1 o pow. 0,1151 ha, 5893/2 o pow. 0,2172 ha, 5893/4 o pow. 0,0227 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę Wieczystą nr KR1W/00092115/0.

Według ewidencji gruntów:

- działka 3954/1 sklasyfikowana jest jako: RIVa, LsV

- działka 3954/2 sklasyfikowana jest jako: RIVa

- działka 3954/3 sklasyfikowana jest jako: RIVa

- działka 3955/1 sklasyfikowana jest jako: RIVa, ŁV

- działka 3955/2 sklasyfikowana jest jako: RIVa, ŁV

- działka 3955/3 sklasyfikowana jest jako: RIVa, PsIV

- działka 3956/1 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsIV

- działka 3956/2 sklasyfikowana jest jako: RIIIb

- działka 3957/1 sklasyfikowana jest jako: ŁIV

- działka 3957/2 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, ŁIV, PsIV

- działka 3957/3 sklasyfikowana jest jako: RIIIb

- działka 3958/1 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsIV

- działka 3958/2 sklasyfikowana jest jako: RIIIb

- działka 3958/3 sklasyfikowana jest jako: RIIIb

- działka 3958/4 sklasyfikowana jest jako: RIIIb

- działka 3958/5 sklasyfikowana jest jako: RIIIb

- działka 3958/6 sklasyfikowana jest jako: RIIIb

- działka 3959/1 sklasyfikowana jest jako: RIIIa, RIIIb

- działka 3959/2 sklasyfikowana jest jako: RIIIa, RIIIb

- działka 3959/3 sklasyfikowana jest jako: RIIIb

- działka 3959/4 sklasyfikowana jest jako: RIIIb

- działka 3959/5 sklasyfikowana jest jako: RIIIa

- działka 3959/6 sklasyfikowana jest jako: RIIIa

- działka 3960/5 sklasyfikowana jest jako: PsIV

- działka 3960/6 sklasyfikowana jest jako: RIVa

- działka 4002/11 sklasyfikowana jest jako: RIIIa, RIIIb

- działka 4004/3 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, RIVa

- działka 4012/2 sklasyfikowana jest jako: RIVa, LsV

- działka 4012/6 sklasyfikowana jest jako: RIVa, PsIV

- działka 4012/8 sklasyfikowana jest jako: RIVa, PsIV

- działka 4012/10 sklasyfikowana jest jako: RIVa, PsIV

- działka 4012/12 sklasyfikowana jest jako: ŁIII

- działka 5893/1 sklasyfikowana jest jako: PsIV

- działka 5893/2 sklasyfikowana jest jako: PsIV

- działka 5893/4 sklasyfikowana jest jako: PsIV

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działki wchodzące w skład części nieruchomości położone są w miejscowości Wieprz, w rejonie ul. Górskiej, w gminie Wieprz. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny rolnicze i leśne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd do działek odbywa się poprzez drogę gruntową nieutwardzoną. Większość działek tworzy zwarty kompleks gruntu o nieregularnym, mocno wydłużonym kształcie. Kilka działek położonych jest odrębnie. Teren pofałdowany, w niewielkiej części porośnięty drzewami, niezabudowany. W przeważającej części w skład działek wchodzą grunty o bonitacji RIIIa, RIIIb oraz RIVa. Pod kątem rolniczym ukształtowanie terenu powoduje trudności w uprawie, proporcje boków działek wpływają pozytywnie na ewentualną efektywność pracy maszyn rolniczych.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)

przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6R.39 o ustaleniach: tereny rolne oraz niewielkiej części w terenach oznaczonych symbolem: 6ZL.176 o ustaleniach: tereny leśne, w terenach oznaczonych symbolem: 6MU.60 o ustaleniach: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i w terenach oznaczonych symbolem: 6KDL.8 o ustaleniach: tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z póź. zm.)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z póź. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 205.000,00 złotych brutto. Słownie: dwieście pięć tysięcy złotych brutto

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami o nr ewid.: 3954/1, 3954/2, 3954/3, 3955/1, 3955/2, 3955/3, 3956/1, 3956/2, 3957/1, 3957/2, 3957/3, 3958/1, 3958/2, 3958/3, 3958/4, 3958/5, 3958/6, 3959/1, 3959/2, 3959/3, 3959/4, 3959/5, 3959/6, 3960/5, 4002/11, 4004/3, 4012/2, 4012/6, 4012/8, 4012/10, część działki 4012/12, 5893/1, 5893/2, 5893/4, której cena sprzedaży wynosi 192.085,00 złotych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm. /.

Natomiast sprzedaż części nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 3960/6 o pow. 0,0243 ha i częścią działki 4012/12 – pow. 0,0107 ha, której cena sprzedaży wynosi 12.915,00 złotych zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

Wadium: 21.000,00 złotych

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zmian.) upłynął w dniu 12.06.2020 r.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które do dnia 23 lipca 2020 r. tj. czwartek dokonają wpłaty wadium w formie pieniądza w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394 w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 23 lipca 2020 r. tj. czwartek wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z póź. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy tj.:

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały- jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa

- kserokopia dyplomu (studia także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia: szkoły średniej, szkoły zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej) przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat jako dowód potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres oraz oświadczenie oraz o powierzchni gospodarstwa rolnego

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Wieprz. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi nabywca.

Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieprz.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3, tel. 87-55-118 w. 26.

Wójt Gminy Wieprz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.