Ogłoszenie o publicznym przetargu

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gierałtowicach.

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zmian.)


WÓJT GMINY WIEPRZ


Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lipca 2020 r. (tj. środa) w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 o godzinie 1000 odbędzie się

I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gierałtowicach:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,5837 ha, położonej w miejscowości Gierałtowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanych działek o nr ewid.: 1082/6 o pow. 0,5124 ha oraz 1082/1 o pow. 0,0713 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092291/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów:

- działka nr 1082/6 sklasyfikowana jest jako: RIVa, Lz, Br-PsIV

- działka nr 1082/1 sklasyfikowana jest jako: RIVa, Br-PsIV

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działki o nr ewid.: 1082/6 o pow. 0,5124 ha oraz 1082/1 o pow. 0,0713 ha o łącznej powierzchni 0,5837 ha położone są w strefie pośredniej miejscowości Gierałtowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w rejonie ul. Zatorskiej, w odległości około 5 km od centrum gminy Wieprz. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny częściowo zabudowane a częściowo niezabudowane przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, tereny zieleni oraz tereny gospodarki rybackiej (stawy). Dojazd do nieruchomości odbywa się wojewódzką drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej (działka 949/1), ul. Zatorska. Działki tworzą zwarty kompleks gruntu o nieregularnym, jednak umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie kształcie, bardzo korzystnym z punktu widzenia gruntu budowlanego. Teren płaski, niezabudowany, nieogrodzony, częściowo zadrzewiony i zakrzaczony. Część działki z uwagi na przeznaczenie planistyczne (zieleń, droga) stanowi teren nieinwestycyjny.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)

Działka 1082/1 obręb Gierałtowice objęta jest ustaleniami:

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 2MU.16)

- tereny dróg publicznych klasy drogi głównej (symbol 2KDG.1)

Działka 1082/6 obręb Gierałtowice objęta jest ustaleniami:

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 2MU.16)

- tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych (symbol 2ZE.1)

Cena wywoławcza brutto nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1082/6 o pow. 0,5124 ha oraz 1082/1 o pow. 0,0713 ha, o łącznej powierzchni 0,5837 ha wynosi:

255.000,00 złotych brutto.

Słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto

Sprzedaż części nieruchomości oznaczonej częścią działki 1082/6 – pow. 0,4752 ha oraz działką 1082/1 o pow. 0,0713 ha, której cena sprzedaży wynosi 254.250,00 złotych zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

Natomiast sprzedaż nieruchomości oznaczonej częścią działki 1082/6 – pow. 0,0372 ha, której cena sprzedaży wynosi 750,00 złotych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.

Wadium: 30.000,00 złotych

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zmian.) upłynął w dniu 12.06.2020 r.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które do dnia 23 lipca 2020 r. tj. czwartek dokonają wpłaty wadium w formie pieniądza w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394

w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 23 lipca 2020 r. tj. czwartek wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Wieprz. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi nabywca.

Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieprz.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3, tel. 87-55-118 w. 26.

Wójt Gminy Wieprz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.