Obwieszczenie

Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.612 §4 art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r poz.267) w związku zx art. 74 ust.3 ustawy z dnia 2008

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 21013.poz.1235 ze zm.)

Wójt Gminy Wieprz
zawiadamia o wszczęciu postępowania , na wniosek podejmującego przedsięwzięcie „Gamesa Energia Polska Sp.z.o.o  02-703 Warszawa ul. Bukowińska 22B reprezentowana przez  Pana  Marcin Szarzyński  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie „Farmy wiatrowej Wieprz z  linią kablową łączącą elektrownie wiatrowe z  GPZ w Andrychowie.

 - o przekazaniu złożonego wniosku  z dnia 24.03.2015 r do państwowego Inspektora  sanitarnego  w Wadowicach oraz do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska  w Krakowie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku  stwierdzenia  takiej potrzeby , co do zakresu raportu  o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego  przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem  swojego stanowiska  uwzględniającym łącznie uwarunkowania , o których mowa w art.63ust.1 ustawy z dnia 3 października  2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

      Zainteresowane strony mogą  składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie , a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres

sekretariat@wieprz.pl

 

                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                  Małgorzata Chrapek