Niska emisja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2014 r. Gminie Wieprz przyznana została dotacja w kwocie 581.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizacjęzadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 88 gospodarstw domowych z terenu gminy skorzysta z 50% dofinansowania do wymiany niskowydajnego i nieekologicznego kotła węglowego na kocioł gazowy lub kocioł węglowy nowej generacji. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.
Ukształtowanie terenu gminy, zatrzymywanie się mas powietrza, powoduje gromadzenie się zanieczyszczeń w atmosferze. Na terenie gminy Wieprz brak jest sieci ciepłowniczej, zdecydowanawiększość budynków w instalacjach centralnego ogrzewania wykorzystuje kotły węglowe. W wielu przypadkach są to piece stare o małej sprawności. Właśnie takie kotły generują największe zanieczyszczenie, zwłaszcza w połączeniu z opałemgorszego gatunku czy też w wyniku spalania śmieci.

Od lutego br. do 30 czerwca 2015 r. osoby, które wcześniej złożyły stosowne deklaracje udziału w projekcie, po podpisaniu umowy z Wójtem Gminy, otrzymają 50%zwrot kosztów zadania. Jest to I pilotażowy etap inwestycji. Nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem wymiany starego kotła prowadzony jest na bieżąco. Kolejny wniosek o dofinansowanie etapu II złożony zostanie do Funduszu na początku 2015 r.

Szczegółowych informacji nt. udziału w projekcie uzyskać można w Urzędzie Gminy w Wieprzu w pok. nr 3 lub pod nr telefonu 33/875-51-23 wew. 27. Osobą z ramienia Urzędu Gminy odpowiedzialną za kontakt z mieszkańcami w tej sprawie jest. P. Wojciech Antecki.