Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:
Zbycie nastąpi w drodze bezprzetargowej – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zmian.

Przedmiotem sprzedaży jest:

 Część nieruchomości pozostającej własnością Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Nidek, o łącznej powierzchni 0,0601 ha, składającej się z działek o nr ewid.: 151/5 o powierzchni 0,0025 ha, 1529/6 o powierzchni 0,0041 ha, 1529/8 o powierzchni 0,0177 ha oraz 151/3 o powierzchni 0,0358 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1W/00061357/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych
oraz
 Część nieruchomości pozostającej własnością Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Nidek, o łącznej powierzchni 0,0321 ha, składającej się z działki o nr ewid. 1469/1 o powierzchni 0,0321 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026739/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych,

dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w gminie Wieprz, w obrębie Nidek oznaczonej działkami o numerach ewidencyjnych: 152/1, 152/2, 158/1 oraz 1531, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00075942/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów:
działki nr 151/5, 1529/6, 1529/8, 151/3 oraz 1469/1 sklasyfikowane są jako: Bi


Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działki o nr ewid.: 151/5 o powierzchni 0,0025 ha, 1529/6 o powierzchni 0,0041 ha, 1529/8 o powierzchni 0,0177 ha oraz 151/3 o powierzchni 0,0358 ha oraz 1469/1 o powierzchni 0,0321 ha tworzą zwarty kompleks gruntu o łącznej powierzchni 0,0922 ha. Położone są w strefie centralnej miejscowości Nidek gmina Wieprz, powiat wadowicki, przy ul. Św. Jana Pawła II 34, w odległości około 5 km od centrum gminy Wieprz oraz w odległości ok. 3,5 km od drogi wojewódzkiej nr 781 oraz w odległości około 6 km do drogi krajowej nr 52. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi Ochotnicza Straż Pożarna, kościół oraz grunty częściowo zabudowane a częściowo niezabudowane przeznaczone głównie pod budownictwo usługowo – produkcyjne, usługowo – mieszkaniowe oraz tereny rolnicze. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowe działki nr: 151/3, 151/5, 1529/6, 1529/8, 1469/1 tworzą kompleks gruntu o nieregularnym, wydłużonym kształcie. Stanowią teren płaski, niezabudowany.
Z uwagi na małą powierzchnię (0,0922 ha) oraz kształt (wąski wydłużony) nieruchomości nie mogą zostać zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem a jednocześnie poprawią warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Minimalna powierzchnia działki budowlanej powstałej po podziale geodezyjnym, położonej w terenach usług komercyjnych i produkcji nie może być mniejsza niż 1500 m2.

Wyceniane działki nr: 151/5, 1529/6, 1529/8, 151/3 oraz 1469/1 wraz z sąsiednimi działkami nr: 152/1, 152/2, 158/1 oraz 1531, tworzą zwarty kompleks gruntu o łącznej powierzchni 2,5024 ha. Kompleks ten o regularnym, zbliżonym do litery „L” kształcie stanowi teren płaski, zabudowany, częściowo ogrodzony (zabudowania nie są objęte zakresem wyceny). Dojazd do kompleksu odbywa się drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)

Działki nr: 1469/1 oraz 1529/8 obręb Nidek objęte są ustaleniami:
- tereny usług komercyjnych i produkcji (symbol 4U/P.1)
- tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej (symbol 4KDZ.2)

Działki nr: 1529/6, 151/5, 151/3 obręb Nidek objęte są ustaleniami:
- tereny usług komercyjnych i produkcji (symbol 4U/P.1)


Nieruchomości przeznaczone do zbycia są zlokalizowane na terenie zespołu dworsko-parkowego w Nidku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-517 [obecny nr A-1067/M] na podstawie decyzji sygn. KL.IV-5340/60/87 z dnia 11.09.1987 roku i podlegają ograniczeniom w zakresie sposobu użytkowania i zagospodarowania ze względu na konieczność zapewnienia ochrony widokowej założenia dworsko parkowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. nr 710 z późn. zm.).
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. nr 710 z późn. zm.) nieruchomości podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na roboty budowlane, zmianę sposobu użytkowania oraz zagospodarowania ww. nieruchomości, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Gmina Wieprz na podstawie art. 13 ust. 4 uzyskała pozwolenia konserwatorskie nr RD.5173.24.2021.DW Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na zbycie przedmiotowych nieruchomości.

Cena zbycia w/w nieruchomości wynosi:
70.000,00 złotych brutto
Słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych brutto


Sprzedaż części nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 151/5, 1529/6, 1529/8, 151/3 oraz 1469/1 zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.


W terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed zawarciem umowy notarialnej.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 15.11.2021 r. do dnia 06.12.2021 r., na stronach internetowych Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 3387-55-118 w. 33.