Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotem sprzedaży jest:

Udział w wysokości ½ w prawie własności do części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanych działek o nr ewid.: 2440/7 o pow. 0,0038 ha oraz 2538/9 o pow. 0,0180 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00056995/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.


Według ewidencji gruntów działki nr: 2440/7 oraz 2538/9 sklasyfikowane są jako: RIIIb.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działki o nr ewid.: 2440/7 o pow. 0,0038 ha oraz 2538/9 o pow. 0,0180 ha tworzące zwarty kompleks gruntu o łącznej powierzchni 0,0218 ha, położone jest w strefie centralnej miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w rejonie ul. Świerkowej, w odległości niespełna 100 metrów od ulicy Centralnej, jednej z głównych dróg miejscowości oraz w odległości około 6 km od centrum gminy Wieprz. Najbliższe otoczenie działek stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty użytkowane rolniczo. Dojazd do działek odbywa się drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, ul. Świerkową.

Przedmiotowe działki 2440/7 oraz 2538/9 tworzą zwarty kompleks o regularnym, zbliżonym do wydłużonego prostokąta kształcie, niekorzystnym z punktu widzenia zagospodarowania. Teren płaski, niezabudowany, nieogrodzony i bez zadrzewień – łatwy do zagospodarowania. Działki niezabudowane, nieogrodzone, stanowią w terenie wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej utwardzonej.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.) działki nr: 2440/7 oraz 2538/9 znajdują się w niewielkiej części w terenach oznaczonych symbolem: 1KDL.11 a ustalenia planu brzmią „tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej” w pozostałej części w terenach oznaczonych symbolem: 1MU.1 a ustalenia planu brzmią: „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej”.

Cena sprzedaży udziału w wysokości ½ w prawie własności do części nieruchomości gruntowej złożonej z niezabudowanych działek o nr ewid.: 2440/7 o pow. 0,0038 ha oraz 2538/9 o pow. 0,0180 ha, o łącznej powierzchni 0,0218 ha wynosi: 7.000,00 złotych brutto. Słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych brutto


Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej na dzień sporządzenia wykazu.

W terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 16.04.2019 r. do dnia 07.05.2019 r., na stronach internetowych Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 26.