Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym: Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. nastąpi w trybie bezprzetargowym:
Nieruchomość z gminnego zasobu:

Zbycie nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid.: 6062/1 o pow. 0,0049 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczysty według ewidencji gruntów działka 6062/1 sklasyfikowana jest jako B. Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

Działka gruntowa o nr ewid. 6062/1 o pow. 0,0049 ha położona w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w rejonie ul. Wiśniowej w odległości niespełna 200 metrów od drogi wojewódzkiej nr 781 oraz w odległości ok. 500 metrów od ścisłego centrum miejscowości Wieprz. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny częściowo zabudowane, a częściowo niezabudowane, przeznaczone głównie pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Działka posiada nieregularny, zbliżony do trójkąta kształt, niekorzystny z punktu widzenia zagospodarowania jako gruntu budowlanego. Stanowi teren płaski, niezabudowany, bez zadrzewień – łatwy do zagospodarowania. Pod względem wielkości jako gruntu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, działka należy do przedziału nieruchomości niechętnie poszukiwanych przez potencjalnych nabywców.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.) działka nr: 6062/1 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6MU.52 a ustalenia planu brzmią „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej”.

Wartość rynkowa prawa własności do działki 6062/1 wynosi: 1.606,00 złotych netto, 1.975,38 złotych brutto Słownie brutto: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 38/100

Nieruchomość zamienna:

Część nieruchomości stanowiącej współwłasność Elżbiety Borkała w 1/8 cz. Kazimiery Marii Krupnik w 1/8 cz. oraz Stanisławy Joanny Mazgaj w 6/8 cz., położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z niezabudowanych działek o nr ewid.: 1311/5 o pow. 0,0043 ha oraz 1311/4 o pow. 0,0006 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00012320/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Według ewidencji gruntów działki nr: 1311/5 oraz 1311/4 sklasyfikowane są jako: RV.

Dział III - KR1W/00012320/6 zawiera wpis: Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Treść wpisu: służebność gruntowa przejazdu i przechodu po całej działce nr 1311/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 1311/2 i 1307/1 w Wieprzu. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym. Działy I- Sp, IV – nie zawierają wpisów.

Działki gruntowe o nr ewid.: 1311/5 o pow. 0,0043 ha oraz 1311/4 o pow. 0,0006 ha położone w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w rejonie ul. Wiśniowej w odległości niespełna 200 metrów od drogi wojewódzkiej nr 781 oraz w odległości ok. 500 metrów od ścisłego centrum miejscowości Wieprz. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny częściowo zabudowane, a częściowo niezabudowane, przeznaczone głównie pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej.

Działki tworzą zwarty kompleks gruntu o łącznej powierzchni 0,0049 ha i nieregularnym, wydłużonym kształcie, niekorzystnym z punktu widzenia zagospodarowania jako gruntu budowlanego. Stanowią teren płaski, niezabudowany, bez zadrzewień – łatwy do zagospodarowania. Pod względem wielkości jako gruntu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, kompleks ten należy do przedziału nieruchomości niechętnie poszukiwanych przez potencjalnych nabywców.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.) działki nr: 1311/5 i 1311/4 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem: 6MU.52 a ustalenia planu brzmią „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej”.

Wartość rynkowa prawa własności do działek nr: 1311/5 i 1311/4 wynosi: 1.606,00 złotych netto, 1.975,38 złotych brutto Słownie brutto: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 38/100

W terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 16.04.2019 r. do dnia 07.05.2019 r., w BIP –Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5,
pokój nr 3, tel. 33/ 87-55-118 wew. 26.