Informacja o przyjęciu Uchwały Rady Gminy Wieprz

Informacja o przyjęciu Uchwały Rady Gminy Wieprz w sprawie: zmiany Programu wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Wieprz.

Informujemy, że w dniu 19 marca 2015 została przyjęta uchwała zmieniająca program wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Wieprz.  
Podstawową  zmianą jaka została wprowadzona w nowej  treści regulaminu jest  brak konieczności dołączania wraz z wnioskiem  (formularz - załącznik nr 2 do Uchwały) o wyposażenie w przydomową oczyszczalnie ścieków  kompletu dokumentów w postaci projektu, pozwolenia na budowę, potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych i innych wyszczególnionych na drugiej stronie formularza wniosku.  Wykonanie i dostarczenie dokumentów wymaganych zgodnie z  regulaminem  będzie konieczne  po otrzymaniu pisemnego  zawiadomienia o planowanym terminie realizacji wniosku.
Po złożeniu  wypełnionego formularza wniosku (załącznik nr 2 do Uchwały)  wnioskodawca oczekuje na wyposażenie  w oczyszczalnie, które będzie  realizowane z zachowaniem  kolejności   złożenia  wniosków.
Wnioski (formularze) należy składać w budynku Urzędu Gminy Wieprz pok. nr 13  w godzinach od 700 – 1500 .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 875 51 18 wew. 13.  


Treść Uchwały Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015  nr IV/30/2015 wraz z załącznikami