II Sesja Rady Gminy Wieprz (Sesja Budżetowa) – 18 grudnia 2014roku

W dniu 18 grudnia 2014 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się II Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili potrzebę łatania dziur na drogach powiatowych oraz czyszczenia przepustów przy tychże drogach. Następnie poruszono konieczność wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej 781 w centrum Wieprza.

Kolejno zgłoszono potrzebę zmiany siedziby lokalu wyborczego w Gierałtowicach oraz ze względu na duże zagrożenie kierujących pojazdami na drodze powiatowej K1758 w stronę Głębowic w miejscowości Gierałtowice konieczność zmiany na pierwszeństwo przejazdu od strony centrum miejscowości na przysiółku Brzosy. Dalej radni zgłosili potrzebę utworzenia przystanku autobusowego do wysiadania na drodze wojewódzkiej 781 niedaleko sygnalizacji światlnej w Andrychowie oraz zmiany trasy przejazdu busów jeżdżących w godzinach wczesno porannych w miejscowości Nidek.
Pierwszym tematem obrad była konieczność zmniejszenia w budżecie Gminy na rok 2014 środków na dwa zadania: termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieprz (Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy, Żłobek Misiowy Zakątek, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wieprzu oraz budynek administracyjno-socjalny w Wieprzu) w wysokości 100.000,00 zł oraz kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wieprz w wysokości 3.752.730,00 zł.
Kolejno podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXX/281/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020. W punkcie 8 sesji podjęty został główny temat sesji tj. budżet Gminy Wieprz na rok 2015, który to Radni przyjęli jednomyślnie 15 głosami za w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy. W roku 2015 dochody Gminy wynosić będą 36.032.995,20 zł, wydatki zaś 46.898.609,20 zł. Głównymi i największymi wydatkami w przyszłorocznym budżecie to: 18.424.310,00 zł na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie, 502.300,00 zł na transport i łączność (w tym 452.300,00 zł na drogi gminne) oraz 217.000,00 zł na budowę oświetleń ulicznych przy drogach gminnych. W związku z zaplanowanymi inwestycjami na najbliższe lata w kolejnym punkcie sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.
Na mocy uchwały nr II/9/2014 nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz po spełnieniu określonych warunków zapisanych w uchwale, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz, posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego oraz nauczycielom, którzy do dnia 17 maja 2000 r. otrzymali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich,  przysługują minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, odpowiednio do stopnia awansu zawodowego, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania te ujęte są w „Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom”, w związku z powyższym Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę przyjmującą Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2015 w punkcie 11 sesji. Na zakończenie radni przyjęli plan pracy na rok 2015.