„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 266) ogłasza losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”
Zasady przyznawania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy” w roku Jubileuszu 30-lecia KRUS:

Cel działania
Celem działania jest promowanie wśród dzieci, bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego poprzez popularyzowanie kursu e-learningowego pt. "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, przygotowanego i upowszechnianego przez KRUS. Narzędzie to w nowoczesnej formie przybliża dzieciom zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz uczy je prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Kurs jest ogólnodostępny na stronie: prewencja.krus.gov.pl.


Uczestnicy
1. Uczestnikami mogą być dzieci, urodzone w latach 2007-2015, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS.
2. Uczestnik losowania musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w losowaniu.
3. W losowaniu nie mogą brać udziału dzieci, które w poprzednich dwóch edycjach losowania zostały nagrodzone.
4. Udział w losowaniu jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Koszt przesłania zgłoszenia pocztą tradycyjną ponosi rodzic lub opiekun prawny dziecka.Zgłoszenia
1. Zgłoszenie do udziału w losowaniu polega na przesłaniu pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl
a) Certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu z wpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka (dane te wpisuje się do systemu komputerowego przed rozpoczęciem kursu).
b) Wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 podpisanego odręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku wysłania pocztą e-mail – wymagany jest wyraźny i czytelny skan lub zdjęcie dokumentu).
2. W przypadku wysyłania zgłoszenia kilkorga dzieci pocztą elektroniczną, dokumenty każdego z nich powinny być przesłane w osobnych e-mailach.
3. Na kopercie zgłoszenia wysyłanego pocztą tradycyjną lub w tytule e-maila należy wpisać: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.
4. Zgłoszenia można wysyłać do dnia 31.10.2021 r. (decyduje data nadania przesyłki pocztą tradycyjną lub data wpływu zgłoszenia na wskazany adres e-mail).
5. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą elektroniczną, pojemność e-maila nie może przekroczyć 8 MB.Nagrody i warunki ich przyznania
1. Organizator przewidział dla 100 osób nagrody rzeczowe (hulajnogi). Otrzymają je dzieci, których zgłoszenia zostaną wylosowane i będą spełniały wymogi formalne.
2. W przypadku wylosowania zgłoszenia, które było wysłane pocztą elektroniczną, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania oryginału dokumentów opisanych w ww. pkt. 3 ppkt. 1. Organizator na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego dziecka wyśle prośbę o ich przesłanie w terminie 5 dni roboczych, pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Kurs e-learningowy dla dzieci” (liczona jest data nadania przesyłki do Kasy).
3. W przypadku nieprzekazania oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie, zgłoszenie zostanie odrzucone i wylosowana zostanie kolejna osoba.
4. Lista nagrodzonych dzieci zostanie opublikowana na stronie internetowej Kasy przed końcem 2021 r.
5. Nagrody zostaną przekazane przesyłką pocztową lub za pośrednictwem jednostki terenowej KRUS.