Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz za 2018 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) do zadań gminy należy dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Teren Gminy Wieprz w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na jej terenie od 01.01.2018 do 01.12.2018 obsługiwało Konsorcjum Firm: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów (Lider) oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa (partner) - wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów z terenu Gminy Wieprz.

Odpady są zbierane w systemie pojemnikowym oraz workowym. Wyłącznie w systemie workowym można było oddawać odpady zbierane selektywnie. Odpady zmieszane można było oddawać w workach lub pojemnikach.

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Wieprz nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, ponieważ brak jest na terenie gminy instalacji przeznaczonej do tego celu. Gmina Wieprz jest gminą wiejska dlatego też większość odpadów zielonych jest kompostowana w przydomowych kompostownikach.

W roku 2018 zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Wieprz zostały przekazane do: MBP Chocznia, 34-123 Chocznia ul. Kościuszki 304. Odpady ulegające biodegradacji zostały przekazane do: 32-650 Kęty oraz Kompostownia Chocznia 34-123 Chocznia ul. Tadeusza Kościuszki 304.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2018 Gmina Wieprz nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2018

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 726 722,80zł. Koszty obejmowały: odbiór i zagospodarowanie odpadów, materiały, płace.

4. Liczba mieszkańców

Gmina Wieprz liczy 12 470 mieszkańców stan na dzień (31.12 2018 r.)

Jak wynika z deklaracji złożonych w 2018 roku przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było

11 592 osób, z czego:

- 11 153 deklarowało zbieranie odpadów w sposób selektywny

- 439 deklarowało zbieranie odpadów nieselektywnie.

Różnica pomiędzy liczba mieszkańców a liczbą mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami wynikającą ze złożonych deklaracji wynika z faktu, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza teren gminy. Podobnie jest z osobami czynnymi zawodowo, którzy ze względu na wykonywana pracę przebywają poza terenem Gminy, najczęściej również poza granicami kraju.

Poza systemem znajdują się nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

5. Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Wieprz w roku 2018.

Kod odpadu

Rodzaj odpadów komunalnych

Masa wytworzonych odpadów komunalnych [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

142,581

15 01 07

Opakowania ze szkła

167,620

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

170,838

20 01 39

Tworzywa sztuczne

11,900

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1831,490

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

302,680

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06

44,040

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarski, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

0,460

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,244

16 01 03

Zużyte opony

35,340

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

3,645

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

0,820

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

3,945

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

35,400

15 01 04

Opakowania z metali

11,474

6. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Poziom odzysku i recyklingu

Osiągnięty przez Gminę

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

31,8%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

50%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100%

Gmina Wieprz wypełniła wymagania stawiane na rok 2018 w tym zakresie, tj.:

a) osiągnęła wymagane poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

b) osiągnęła wymagany poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

7. Wnioski

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wieprz została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza dostarcza również informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a także dostarcza informacji niezbędnych do stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami.

Gmina Wieprz realizując obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obserwuję ciągły wzrost ilości odebrany odpadów komunalnych, choć w roku 2018 juz nie tak dynamiczny. Wzrosty dotyczą zarówno odpadów zmieszanych jak i odpadów odebranych w sposób selektywny. Nie zmieniła się tendencja wzrostowa ilości odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Ponownie duży wzrost dotyczy odpadów wielkogabarytowych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w Gminie Wieprz system gospodarki odpadami jest skuteczny.

W celu zapewnienia ciągle rosnącej świadomość ekologiczna mieszkańców konieczne jest kontynuowanie działań edukacyjnych zarówno młodzieży jak osób dorosłych. Właściwe postawy ekologiczne i społeczne zapewnią skuteczniejsze działanie systemu gospodarki komunalnej

Sporządził:

M. Adamik