Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz za 2016 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) do zadań gminy należy dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Teren Gminy Wieprz w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na jej terenie od 01.01.2016 do 01.12.2016 obsługiwało Konsorcjum Firm: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów (Lider) oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa (partner) - wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów z terenu Gminy Wieprz.

Odpady są zbierane w systemie pojemnikowym oraz workowym. Wyłącznie w systemie workowym można było oddawać odpady zbierane selektywnie. Odpady zmieszane można było oddawać w workach lub pojemnikach.

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Wieprz nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, ponieważ brak jest na terenie gminy instalacji przeznaczonej do tego celu. Gmina Wieprz jest gminą wiejska dlatego też większość odpadów zielonych jest kompostowana w przydomowych kompostownikach.

W roku 2016 zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Wieprz zostały przekazane do: MBP Chocznia, 34-123 Chocznia ul. Kościuszki 304. Odpady ulegające biodegradacji zostały przekazane do: Kompostownia PK KOMAX Kęckie Góry Północne, 32-650 Kęty.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2016 Gmina Wieprz w ramach inwestycji zakupiła kontenery na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 701 967,56zł. Koszty obejmowały: odbiór i zagospodarowanie odpadów, materiały, płace, inwestycje - PSZOK

4. Liczba mieszkańców

Gmina Wieprz liczy 12 350 mieszkańców stan na dzień (31.12 2016 r.) W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w urzędzie gminy ujętych

Jak wynika z deklaracji złożonych w 2016 roku przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było

11 281 osób, z czego:

- 10 846 deklarowało zbieranie odpadów w sposób selektywny

- 435 deklarowało zbieranie odpadów nieselektywnie.

Poza systemem znajdują się nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

5. Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Wieprz w roku 2016.

Kod odpadu

Rodzaj odpadów komunalnych

Masa wytworzonych odpadów komunalnych [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

25,470

15 01 07

Opakowania ze szkła

195,340

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

63,580

20 01 39

Tworzywa sztuczne

59,890

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

6,880

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1347,660

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

144,760

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

4,060

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06

7,420

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarski, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

1,720

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,203

16 01 03

Zużyte opony

14,680

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

3,765

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

1,205

200135*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

2,585

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

12,030

6. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Poziom odzysku i recyklingu

Osiągnięty przez Gminę

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

33,4%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100%

Gmina Wieprz wypełniła wymagania stawiane na rok 2016 w tym zakresie, tj.:

a) osiągnęła wymagane poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

b) osiągnęła wymagany poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

7. Wnioski

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wieprz została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza dostarcza również informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a także dostarcza informacji niezbędnych do stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami.

Gmina Wieprz realizując obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obserwuję dalszy wzrost ilości odebrany odpadów komunalnych. Wzrosty dotyczą zarówno odpadów zmieszanych jak i odpadów odebranych w sposób selektywny. Można również zauważyć znaczący wzrost ilości odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w Gminie Wieprz system gospodarki odpadami jest poprawny i coraz bardziej skuteczny.

W celu zapewnienia ciągle rosnącej świadomość ekologiczna mieszkańców konieczne jest kontynuowanie działań edukacyjnych zarówno młodzieży jak osób dorosłych. Właściwe postawy ekologiczne i społeczne zapewnią skuteczniejsze działanie systemu gospodarki komunalnej

Sporządził:

M. Adamik