Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informujemy, że Gmina Wieprz przygotowuje:

Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieprz

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Posiadanie przez Gminę Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.),

Wykonawcą opracowania jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, projekty@mafes.com.pl