„Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”

„Na terenie woj. małopolskiego ruszyła realizacja projektu dla młodych osób pozostających bez pracy - „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”. Projekt zakłada wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób mieszkających na terenie woj. małopolskiego.

Kluczowe etapy projektu obejmują:

  • Wyznaczenie z ekspertem ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ uczestnika
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w CERTYFIKOWANYCH SZKOLENIACH
  • uczestnictwo w 3-miesięcznych STAŻACH
  • zdobycie PRACY

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników BEZPŁATNE.

Osobom, które uczestniczą w stażach / szkoleniach wypłacane jest STYPENDIUM.
Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszty dojazdów uczestników na szkolenia i staże.

Szczegółowe informacje dostępne są:

 

Szczegółowe kryteria dostępu do projektu:

Projekt „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” Projekt dedykowany jest do grupy 150 osób młodych  (100 kobiet i 50 mężczyzn) z czego 101 uczestników, to osoby niepełnosprawne , którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

  • mieszkają na terenie województwa małopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 
  • w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia
  • są osobami biernymi zawodowo (osobami, które nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)
  • w momencie przystąpienia do projektu - nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu (uwaga: powyższe kryterium jest spełnione przez studentów studiów zaocznych i uczniów szkół wieczorowych)
  • w momencie przystąpienia do Projektu nie uczestniczyły w szkolenia finansowanych z środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”

 

Zobacz plakat