Zmiana miejscowego planu zagospodarowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieprz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (w zakresie przeznaczenia terenu pod działalność usługową w miejscowości Gierałtowiczki)

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr VIII/64/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (w zakresie przeznaczenia terenu pod działalność usługową w miejscowości Gierałtowiczki).

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu pod działalność usługową w miejscowości Gierałtowiczki.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (w zakresie przeznaczenia terenu pod działalność usługową w miejscowości Gierałtowiczki) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 8 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz, w godzinach od 10.00 do 12.00. Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą również na stronie internetowej gminy Wieprz (www.wieprz.pl) oraz w BIP Urzędu Gminy Wieprz.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (w zakresie przeznaczenia terenu pod działalność usługową w miejscowości Gierałtowiczki) rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 i art. 39, ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Wieprz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Uwagi do zmiany planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wieprz.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wieprz z siedzibą: ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, tel.: +48 33 875 51 18, e-mail: sekretariat@wieprz.pl.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod.ug@wieprz.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy Wieprz

/-/ Małgorzata Chrapek


Załączniki do pobrania