Zawiadomienie VIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 15 września 2015 roku (wtorek)  o godz. 13.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad VI i VII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad VI i VII Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Wieprz
z dnia 18 grudnia 2014 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wieprz”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Wadowickiemu
w zakresie  budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 1763 K we Frydrychowicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXI/184/01 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie  wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, oraz  w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/290/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieprz na lata 2014-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz
z dnia 3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - ośrodkowi wsparcia - "Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy" z siedzibą
w Wieprzu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXII/125/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na  interpelacje.
22. Zakończenie posiedzenia.Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz