Zawiadomienie IX Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 27 października 2015 roku (wtorek)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad VIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Wadowickiemu w zakresie   przebudowy drogi powiatowej nr 1757K Wieprz – Nidek – Witkowice na dł. ok. 4,7 km.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Wieprz
z dnia 18 grudnia 2014 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz dotyczącej ustaleń w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Wieprz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
18. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
19. Wolne wnioski.
20. Odpowiedzi na  interpelacje.
21. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

Pobierz projekty uchwał