Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wieprz, położona w Gminie Wieprz, obręb Gierałtowice, składająca się z niezabudowanej działki o nr ewid.: 935/3 o pow. 0,0300 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00067669/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy                  w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako: dr

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń. Działy I-Sp, III i IV nie zawierają wpisów.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka gruntu 935/3 o łącznej powierzchni 0,0300 ha położona jest w strefie centralnej miejscowości Gierałtowice, gmina Wieprz, powiat Wadowice. Nieruchomość  zlokalizowana w sąsiedztwie innych działek gruntu w większości zabudowanych, przeznaczonych głównie pod tereny mieszkaniowo-usługowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej tj. działki nr 935/1. Przedmiotowa działka stanowi teren płaski, niepofałdowany, niezabudowany, częściowo porośnięty drzewami ozdobnymi. Działka o nieregularnym, wydłużonym kształcie, utrudniająca możliwości zagospodarowania. W niedalekiej odległości zlokalizowana jest szkoła. Działka posiada dostęp do mediów.

 

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) działka nr: 935/3 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: MU-2 o ustaleniach: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 11.000,00 złotych brutto

Słownie: jedenaście tysięcy złotych brutto

 

 

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 09.10.2015 r. do dnia 30.10.2015 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 33.