Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy.Lp.

Położenie

nr działki

nr KW

Powierzchnia

Przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Okres dzierżawy

1.

Gierałtowice, nieruchomość składająca się z działki nr 471/55

nr KW

KR1W/00083437/76600 m2

2K.1

tereny infrastruktury technicznej - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków


działka nr 471/55 o pow. 0,6600 ha położona w Gierałtowicach, niezabudowana z przeznaczeniem wyłącznie pod uprawy polowe,

grunt orny o klasie: RIIIb pow. 0,6600 ha


3 lata


Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprzoraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz., minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

Ø działalność rolniczą poniżej 1 ha 0,03 zł x 1,035 x 1,021 x 1,01 x 1,025 x 1,042 x 1,035 x 1,026 x 1,043 x 1,037 x 1,009 x 1,000 x 0,991 x 0,994 x 1,02 x 1,016 x 1,023 x 1,034 za 1 m2 (gdzie 1,035 - to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2004, 1,021- za rok 2005, 1,01 - za rok 2006, 1,025 - za rok 2007, 1,042 - za rok 2008 1,035 - za rok 2009, 1,026 - za rok 2010, 1,043 - za rok 2011, 1,037 - za rok 2012, 1,009 - za rok 2013, 1,000 -za 2014, 0,991 - za 2015, 0,994 - za rok 2016, 1,02 - za rok 2017, 1,016 – za rok 2018, 1,023 – za rok 2019 oraz 1,034 za rok 2020) powierzchni rocznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą 1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto: ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 31 marca za cały rok z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 09 kwietnia 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, pokój nr 3, tel. 33/8755118 wew. 26.