Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Współpraca z NGO

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

01.10.2018r.

Na podstawie uchwały nr XLVII/304/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wieprz ogłasza w dniu 01.10.2018r. rozpoczęcie konsultacji.
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Wieprz w Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie 1 października – 15 października 2018r.
3. Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz www.wieprz.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz
4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:
a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.
5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: bsmaza@wieprz.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz ul. Centralna 5, w biurze zajmującym się organizacjami pozarządowymi, tel. 33/8755-118 wew. 29.

Pliki do pobrania: projekt uchwały

Załączniki

Pobierz plik Projekt uchwały - plan współpracy z org pozarzadowymi na…(pdf, 94.32KB)
Copyright © 2019 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski