Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Wieprzu informuje, w terminie od 02 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.,

Do wniosku należy dołączyć

1) faktury Vat potwierdzających zakup oleju napędowego wystawionymi za okres od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku;

dodatkowo w przypadku hodowców bydła:

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 2020.

Jeżeli producent rolny dzierżawi grunty winien przedłożyć do wglądu umowę dzierżawy lub złożyć oświadczenie o użytkowanych gruntach.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz

2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i w 2021 roku wynosi 1 zł na 1 litr oleju napędowego.

W terminie 30 dni od złożenia wniosku będą wydawane decyzje o zwrocie podatku, natomiast wypłaty będą realizowane w miesiącu październiku 2021r.

UWAGA !!!

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie będzie możliwości wypłaty akcyzy w formie gotówkowej .Wobec powyższego prosimy o wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie należny zwrot podatku akcyzowego

Wzór wniosku z możliwością edycji oraz wymagane dokumenty są dostępne pod następującym adresem: http://www.wieprz.pl/akcyza

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 875 51 18 w. 18 .