Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Wieprzu informuje iż od 03 lutego 2020 roku do 02 marca 2020 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć

1) faktury Vat potwierdzających zakup oleju napędowego wystawionymi za okres od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku;

dodatkowo w przypadku hodowców bydła:

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 2019.

Jeżeli producent rolny dzierżawi grunty winien przedłożyć do wglądu umowę dzierżawy lub złożyć oświadczenie o użytkowanych gruntach.


Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz

2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.


Stawka zwrotu nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i w 2020 roku wynosi 1 zł na 1 litr oleju napędowego.

W terminie 30 dni od złożenia wniosku będą wydawane decyzje o zwrocie podatku, natomiast wypłaty będą realizowane w miesiącu kwietniu 2020r.

Celem usprawnienia wypłaty prosimy o uzupełnienie na wniosku nr rachunku bankowego na który należy przekazać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Wzór wniosku z możliwością edycji oraz wymagane dokumenty są dostępne pod następującym adresem: http://www.wieprz.pl/akcyza

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 875 51 18 w. 18 . lub

na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.