Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Wieprzu informuje iż od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć

1) faktury vat potwierdzających zakup oleju napędowego (oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00), wystawionymi za okres od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku;

dodatkowo w przypadku hodowców bydła:

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 2018.

Jeżeli producent rolny dzierżawi grunty winien przedłożyć do wglądu umowę dzierżawy lub złożyć oświadczenie o użytkowanych gruntach.


Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz

2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i w 2019 roku wynosi 1 zł na 1 litr oleju napędowego.

W terminie 30 dni od złożenia wniosku będą wydawane decyzje o zwrocie podatku, natomiast wypłaty będą realizowane w miesiącu kwietniu 2019r.

Celem usprawnienia wypłaty prosimy o uzupełnienie na wniosku nr rachunku bankowego na który należy przekazać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Wzór wniosku z możliwością edycji oraz wymagane dokumenty są dostępne pod następującym adresem: http://www.wieprz.pl/akcyza

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 875 51 18 w. 30 (podatki).