Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Wieprzu informuje, że w miesiącu lutym będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019r.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie – zmiana ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz

2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W związku z powyższym w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła oprócz faktur potwierdzających zakup oleju napędowego (oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00), wystawionymi za okres od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 2018.

Stawka zwrotu nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i w 2019 roku wynosi 1 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wnioski będą przyjmowane od 1 lutego do 28 lutego 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 875 51 18 w. 30 (podatki).