Zawiadomienie XXXVII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 22 września 2014 roku (poniedziałek)  o godz. 10.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia: „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wieprz”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez Gminę Wieprz.
9. Wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na  interpelacje.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz
/-/
Mieczysław Żyła