Zawiadomienie XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 13 września 2022 roku (wtorek) o godz. 8.30 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości w formie zamiany.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2023–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/208/ 2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wieprz nr XXI/257/2022 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2022- 2024.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Wieprz w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024”.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał