Zawiadomienie XXXIX Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 12 listopada 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wieprz

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.    Uchwalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4.    Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXVIII Sesji Rady  Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5.    Interpelacje.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/281/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie  uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zator.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie  uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wieprz.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy SP w Nidku oraz we Frydrychowicach” w ramach działania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  z budżetu państwa.
11.    Wolne wnioski.
12.    Odpowiedzi na  interpelacje.
13.    Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz
/-/
Mieczysław Żyła