Zawiadomienie XXXIV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 19 maja 2014 roku (poniedziałek)  o godz. 14.00 Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/281/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:  zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-12-020/14 pn. „Akademia przedszkolaka w środowisku wiejskim” w ramach działania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  z budżetu państwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez Gminę Wieprz.
10. Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na  interpelacje.
12. Zakończenie posiedzenia.