Zawiadomienie XXXIV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 16 maja 2022 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Przedstawienie informacji przez Policję na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieprz.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wieprz za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Wieprz za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Wójtowi Gminy Wieprz absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał