Zawiadomienie XXXII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że  w dniu 26 marca 2014 roku (środa)  o godz. 10.00 Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wieprz

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXI Sesji Rady Gminy Wieprz.
 4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
 5. Interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/281/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu za rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu za rok 2013 .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu za rok 2013 .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieprz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wieprzu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną we Frydrychowicach, stanowiącą własność Gminy Wieprz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/173/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/176/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Wolne wnioski.
 18. Odpowiedzi na  interpelacje.
 19. Zakończenie posiedzenia.