Zawiadomienie XXX Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 14 stycznia 2022 roku (piątek) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wieprz
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXIX Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz w zakresie przeznaczenia obszarów pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (fotowoltaika) i ich stref ochronnych oraz pod działalność usługową w miejscowościach Gierałtowiczki i Wieprz a także w zakresie przeznaczenia obszaru pod działalność produkcyjną i usługową w miejscowości Gierałtowice i przeznaczenia obszaru pod usługi turystyki i zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowości Frydrychowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy i rozszerzenia działalności samorządowego zakładu budżetowego o dotychczasowej nazwie „Gminny Zakład Wodociągów”.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła


Pobierz projekty uchwał