Zawiadomienie XXX Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że  w dniu 18 grudnia 2013 roku (środa)  o godz. 10.00 Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wieprz, z następującym projektem porządku obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.    Uchwalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXIX Sesji Rady Gminy Wieprz.
4.  Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5.    Interpelacje.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/214/2013 Rady Gminy Wieprz
z dnia 20 marca 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.
8.    Uchwalenie  budżetu Gminy na rok  2014.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/232/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieprz.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom   na rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska  – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieprz na lata 2014-2020.
17.   Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodzin
w Gminie Wieprz na lata 2014-2016.
18.   Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieprz na lata 2014-2020.
19.   Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LI/298/06 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Wieprzu.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia – „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy” z siedzibą w Wieprzu.
21.   Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2014.
22.   Wolne wnioski.
23.   Odpowiedzi na  interpelacje.
24.   Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz
/-/
Mieczysław Żyła