Zawiadomienie XXV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 22 marca 2017 roku (środa)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXIV Sesji Rady Gminy Wieprz.
 4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
 5. Interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w zakresie realizacji zadania p.n. „Rozbudowa/przebudowa DW 781 na odcinku Chrzanów – Zator – Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu w zakresie Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1767 K Wadowice Wieprz w m. Frydrychowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu za rok 2016.
 13. Sprawozdanie jednostek organizacyjnych gminy Wieprz z działalności za rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad przekazywania z budżetu Gminy Wieprz środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r..
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz, przyznania tym kryteriom określoną liczbę punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr XXXI/84/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
 20. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Wieprz
  z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieprz.
 21. Wolne wnioski.
 22. Odpowiedzi na  interpelacje.
 23. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

  Pobierz projekty uchwał