Zawiadomienie XXI Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 12 października 2016 roku (środa)  o godz. 13.00 w Wiejskim Domu Kultury we Frydrychowicach odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu obrad XX Sesji Rady Gminy Wieprz.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz o działalności międzysesyjnej.
5.Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XX Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
6.Interpelacje.
7.Wystąpienie Starosty Wadowickiego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/349/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 – 2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/125/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 kwietnia 2016r r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 roku r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz
z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Andrychów zadania publicznego polegającego na realizacji projektu pn. „Budowa oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz”.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMP.02.01.01-12-0016/16 pn. „Rozwój eUsług publicznych w Gminie Wieprz” w ramach poddziałania Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

17.Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenie tekstów jednolitych:

a) Uchwały nr VIII/60/11 Rady Gminy Wiprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
b) Uchwały nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
c) Uchwały Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
d) Uchwały nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu
e) Uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów
f) Uchwały nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - ośrodkowi wsparcia - "Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy" z siedzibą w Wieprzu
g) Uchwały nr XXII/125/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
18.Wolne wnioski.
19.Odpowiedzi na  interpelacje.
20.Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

Pobierz projekty uchwał:

Część 1
Część 2
Część 3