Zawiadomienie XLI Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 19 października 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XL Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XL Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
12. Wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz


Pobierz projekty uchwał