Zawiadomienie XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.
7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wieprz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał