Zawiadomienie XIV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 20 maja 2020 roku (środa) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Diecezji Bielsko - Żywieckiej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wieprz za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Wieprz za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Wójtowi Gminy Wieprz absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie tego stypendium.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XII/101/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Wieprz do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin pod nazwą „Forum Małopolski Zachodniej”.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła


Pobierz projekty uchwał