Zawiadomienie XII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 18 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad X i XI Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad X i XI Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
7. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Wieprz oraz określenia wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Wieprz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXV/249/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Wieprzu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Wieprz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr II/10/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XII/102/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 18.12.2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/82/2015 Rady Gminy Wieprz z 27 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Wieprz z 13 listopada 2017r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3
20. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieprz na rok 2020.
21. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2020r.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła


Pobierz projekty uchwał