Zawiadomienie X Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 8 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się X Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad VIII, IX Sesji Rady Gminy Wieprz.
 4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad VIII, IX Sesji Rady Gminy Wieprz.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu na realizację zadania pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu w zakresie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680, powiat wadowicki".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Gminy Wieprz nr 3 w Wieprzu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXI/162/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016 roku w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał